Regulamin korzystania z Fit Fight Club w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania (uaktualnienie z dn. 28.12.2020 r.)

Regulamin powstał na podstawie wytycznych otwarcia obiektów sportowych M. St. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce oraz Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Słownik:
Trener – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu prowadzącego zajęcia lub obsługującego Uczestników w klubie,
Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu właściwego zarządcy obiektu sportowego czynności związane z funkcjonowaniem klubu,
Uczestnik – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą w klubie nie będącą Trenerem lub Pracownikiem.

 1. W obiekcie (w niektórych pomieszczeniach) obowiązują zasady związane z ilością osób mogących przebywać w tym samym czasie w danym pomieszczeniu. Tablice informacyjne z podaną ilością osób będą umieszczone przy wejściu do tych pomieszczeń.
 2. Z usług klubu nie mogą skorzystać osoby, które:
  • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  • są objęci kwarantanną lub izolacją,
  • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Każdy Uczestnik, Trener i Pracownik przed wejściem do obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego o ile taki posiadają, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 4. Każdy Uczestnik wchodząc do obiektu powinien być w maseczce lub w przyłbicy zasłaniającej nos i usta, którą na czas aktywności fizycznej powinien zostawić w szatni. UWAGA! Maseczkę lub przyłbicę zdejmujemy przed samym wyjściem z szatni, a zakładamy od razu po powrocie do szatni.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się Uczestników. Dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu przebrania się, odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC.
 6. Kontakt z recepcją, inny niż na potrzeby obsługi Uczestnika, dokonywany jest wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Korzystać z obiektu mogą tylko: zawodowi sportowcy, stypendyści sportowi, członkowie kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej, zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek oraz osoby korzystające z zajęć edukacji ruchowej, którą świadczy obiekt. Harmonogram treningów umieszczony jest na stronie internetowej oraz wywieszony jest w obiekcie.
 8. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 9. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między Uczestnikami, Trenerami oraz Pracownikami. Rekomendowane jest min. 1,5 m.
 10. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkędo zamknięteg do kosza i umyć ręce.
 11. Należy używać jedynie swoich ręczników oraz butelek z wodą lub napojami.
 12. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować po sobie sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Uczestników z własnego sprzętu typu maty itp.
 13. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Trenera lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Jeśli u Uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe podczas korzystania z obiektu, zostanie on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 15. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 14 zostaną przerwane zajęcia, w celu gruntownej dezynfekcji przestrzeni, w których przebywał zakażony Uczestnik oraz dezynfekcji urządzenia/sprzętu, który był wykorzystywany przez niego w trakcie treningu.

Team Fit Fight Club

Harmonogram zajęć w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

Zajęcia na siłowni od poniedziałku do piątku:

Godziny zajęć: Zajęcia w siłowni FIT FIGHT CLUB:
7.00-9.00 Treningi sportowe
9.00-9.15 PRZERWA
9.15-11.15 Treningi sportowe
11.15-11.30 PRZERWA
11.30-13.30 Treningi sportowe
13.30-13.45 PRZERWA
13.45-16.00 Treningi sportowe
16.00-16.30 PRZERWA
16.30-18.15 Treningi sportowe
18.15-18.30 PRZERWA
18.30-20.15 Treningi sportowe
20.15-20.30 PRZERWA
20.30-23.00 Treningi sportowe

Zajęcia na siłowni w soboty i niedziele:

Godziny zajęć: Zajęcia w siłowni  FIT FIGHT CLUB:
9.00-11.00 Treningi sportowe
11.00-11.15 PRZERWA
11.15-13.15 Treningi sportowe
13.15-13.30 PRZERWA
13.30-16.00 Treningi sportowe